VOORWAARDEN COMPLEMENTAIRE ZORGVERLENING

Artikel 1        Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende aanduidingen in de volgende betekenis gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud:

 • Opdrachtgever: degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van de Zorgaanbieder en ieder hierbij rechtstreeks betrokkene of belanghebbende. Dit kan zowel een natuurlijk persoon als een Zorginstelling zijn.
 • Cliënt: degene die fysiek zorg ontvangt van de Zorgaanbieder. De Cliënt kan ook Opdrachtgever zijn.
 • Naaste: persoon in de omgeving van de Cliënt die nauw betrokken is bij de zorg voor deze (bijvoorbeeld mantelzorger) of bij de bescherming van diens rechten en positie als Cliënt (bijvoorbeeld contactpersoon, mentor e.d.).
 • Overeenkomst: afspraken tussen Partijen betreffende de levering van Diensten tussen de Zorgaanbieder en de Opdrachtgever met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden.
 • Partijen: aanduiding van Opdrachtgever en Zorgaanbieder gezamenlijk.
 • Schriftelijk: berichtgeving op papier en via e-mail.
 • Vertegenwoordiger: de persoon of personen die een Zorgaanbieder op grond van enige wettelijke bepaling in plaats of naast de Cliënt moet betrekken bij de nakoming van verplichtingen jegens de Cliënt. Het betreft hier een zaakwaarnemer, een door de Cliënt aangewezen of schriftelijk gemachtigde persoon en/of een door de rechter aangewezen wettelijk vertegenwoordiger (mentor, bewindvoerder, curator). De wettelijk vertegenwoordiger kan Opdrachtgever zijn.
 • Wkkgz: de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.
 • Zorg: diensten en handelingen van een Zorgaanbieder ten behoeve van een Cliënt, diens vertegenwoordiger en/of diens naaste. Dit ongeacht de plaats waar zij de deze zorg verlenen en ongeacht de wijze van financiering van deze zorg.
 • Zorgorganisatie: een rechtspersoon die bedrijfsmatige Zorg verleent, een organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig Zorg (doen) verlenen, alsmede een natuurlijke persoon die bedrijfsmatig zorg doet verlenen.
 • Zorgaanbieder: een instelling dan wel een solistisch werkende zorgverlener.
 • Zorgverlener: een natuurlijke persoon die beroepsmatig en/of verbonden aan een Zorgaanbieder zorg verleent of die uitvoering geeft aan andere diensten/werkzaamheden in het kader van deze Zorg.
 • Zorgverlening: dienstverlening als omschreven krachtens de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en alle andere zorg.
 • ZZP-er in de zorg: solistisch werkende Zorgaanbieder die, anders dan in loondienst of onmiddellijk of middellijk in opdracht van een instelling, beroepsmatig zorg verleent.

Artikel 2        Gegevens Zorgaanbieder

Naam onderneming:
Marloes van den Hurk

Contactpersoon:
Marloes van den Hurk

Adres:
De Bariks 20

Postcode en plaats:
5473 RX Heeswijk Dinther

Telefoonnummer:
0413-432009

E-mailadres:
info@marloesvandenhurk.nl

KvK-nummer:
68610238

Btw-identificatienummer:
NL1489.740.41.B01

Artikel 3        Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, alle Overeenkomsten, en alle door de Zorgaanbieder uitgebrachte offertes of aanbiedingen, met uitsluiting van alle door Opdrachtgever gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden. Niettegenstaande het voorgaande, zullen deze Algemene Voorwaarden te allen tijde prevaleren indien ondanks het voorgaande toch (algemene) inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing zijn.
 2. In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Zorgaanbieder en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
 3. Zorgaanbieder is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van de wijziging gesloten Overeenkomst.

Artikel 4        Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand door middel van de schriftelijke aanvaarding door Partijen van de tussen hen gemaakte afspraken. Vastlegging geschied middels een door Zorgaanbieder voor te leggen schriftelijke overeenkomst en/of een door derden dwingend voorgeschreven (model)overeenkomst.
 2. Partijen sluiten een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW. Tussen partijen zal geen arbeidsovereenkomst tot stand komen, noch een fictieve dienstbetrekking. Partijen zullen hun feitelijke gedragingen in overeenstemming laten zijn met de inhoud en strekking van de Overeenkomst zodat de te verlenen Zorg wordt uitgevoerd binnen het wettelijk kader van een overeenkomst van opdracht.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen alleen Schriftelijk door de Zorgaanbieder en Opdrachtgever worden overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Zorgaanbieder kan en mag, zonder toestemming van de Opdrachtgever, werkzaam zijn voor andere Opdrachtgevers, indien en voor zover dit aan de Zorgverlening aan Opdrachtgever niet in de weg staat.

Artikel 5        Uitvoering

 1. De Zorgaanbieder zal de geïndiceerde Zorg zelfstandig verlenen, naar eigen inzicht.
 2. De Zorgaanbieder zal bij de Zorgverlening voldoen aan de algemeen aanvaarde professionele standaarden, landelijk vastgestelde kwaliteitseisen en wet- en regelgeving, waaronder de Wkkgz.
 3. De Opdrachtgever verstrekt aan Zorgaanbieder, zowel gevraagd als ongevraagd, telkens en onverwijld, (toegang tot) alle relevante (medische) informatie die voor Zorgaanbieder van belang kan zijn bij het correct verlenen van de Zorg.
 4. In het geval sprake is van wijzigingen of aanvullingen die tot gevolg hebben dat omvang van de Overeenkomst verandert, bijvoorbeeld door het verzoek of de (medische) noodzaak tot het werken van meer uren, is Opdrachtgever gehouden om op eerste verzoek van Zorgaanbieder mee te werken aan het aanpassen van de Overeenkomst, indien en voor zover noodzakelijk.

Artikel 6        Beëindiging

 1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op de overeengekomen einddatum. Indien de Zorgverlening na de einddatum wordt voortgezet, wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke overeenkomst.
 2. De Overeenkomst eindigt bij overlijden van de Cliënt.
 3. Een voor onbepaalde tijd gesloten Overeenkomst eindigt met wederzijds goedvinden zonder opzegtermijn en door eenzijdige opzegging tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 4. Indien Opdrachtgever ervoor kiest om de Zorgverlening door Zorgaanbieder te beëindigen voordat de opzegtermijn is verstreken, houdt de Zorgaanbieder recht op betaling van de overeengekomen vergoeding, die alsdan gelijk zal worden gesteld aan de vergoeding zoals die verschuldigd is over laatste volle maand waarin door Zorgaanbieder Zorg is verleend.

is Opdrachtgever over (het restant van) de opzegtermijn verschuldigd een vergoed

5. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien één van Partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling wordt uitgesproken of de WSNP van toepassing wordt.

Artikel 7        Vergoedingen en betaling

 1. Zorgaanbieder stuurt na elke behandeling een rekening aan Opdrachtgever met betrekking tot de gewerkte uren op basis van het overeengekomen tarief of overeengekomen tarieven per behandeling.
 2. Indien betaling van facturen niet geschiedt binnen de op de factuur vermelde termijn, is de Zorgaanbieder gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen indien een herinnering moet worden gezonden. Blijft betaling daarna uit dan wordt de factuur ter incasso overgedragen, waarna de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op de Opdrachtgever zullen worden verhaald, conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.
 3. Zorgaanbieder is gerechtigd om betaling van een voorschot te verlangen voordat een aanvang wordt gemaakt met de Zorgverlening, wanneer de situatie daar naar de mening van de Zorgaanbieder om vraagt.
 4. Indien Opdrachtgever weigert het voorschot te betalen of anderszins niet aan de betalingsverplichtingen voldoet is Zorgaanbieder gerechtigd de verlening van Zorg met onmiddellijke ingang op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 8        Klachten/Geschillen

 1. Zorgaanbieder voldoet aan de eisen die de Wkkgz stelt ter zake de behandeling van klachten en geschillen.
 2. Zorgaanbieder beschikt over een klachtenregeling  en is aangesloten bij een geschilleninstantie conform de Wkkgz. Het klachten- en geschillenreglement kunnen worden ingezien en gedownload via solopartners.nl.

Artikel 9        Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Zorgaanbieder en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Met betrekking tot geschillen die niet ingevolge het klachten- en geschillenreglement worden beslecht, is de bevoegde rechter van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 10      Slotbepaling

 1. Deze algemene werking treden in werking op 01-01-2019.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.